รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
3 พ.ย. ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
19 ก.ย. ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 ส.ค. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ ผอ.โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม-มัธยม) (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
24 ส.ค. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
24 ส.ค. มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7
24 ส.ค. มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
19 ก.ค. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (งานสารบรรณ กองกลาง)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds