Electronic Document System

รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม MSU Research Lunch Talk EP.7 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
7 ก.ย. ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 22 กันยายน 2566 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
6 ก.ย. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชดิชูเกียรติ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8 ไฟล์แนบ 9
6 ก.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
4 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
4 ก.ย. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัยงบรายได้ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
21 ส.ค. ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 2567 รอบ 4 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 1 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 ส.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
8 ส.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
3 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
25 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
13 ก.ค. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมรายการ MSU Research Lunch Talk EP6 "บุลคากรสายสนับสนุนก้าวหน้าได้ด้วยงานวิจัย" ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 ก.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
19 มิ.ย. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปำิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการร่วมกับยุทะศาสตร์ของจังหวัด ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 มิ.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมรายการ MSU Research Lunch Talk EP5 งานวิจัย Shopping ได้จริงหรือ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
6 มิ.ย. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานประจำปี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
6 มิ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิม์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
2 มิ.ย. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( กองคลังและพัสดุ)
19 พ.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
2 พ.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 พ.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสุ่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีค่า H-index 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds