รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ม.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)รอบที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
6 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5 ม.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้2564(รอบ2) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
29 ธ.ค. 63ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
28 ธ.ค. 63แนวปฏิบัติการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
24 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
18 ธ.ค. 63 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ (ครั้งที่ 11/2563) และค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
9 ธ.ค. 63ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
30 พ.ย. 63ประกาศกำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิก (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
12 พ.ย. 63ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ต.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2763/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ธีรพัฒน์ ชมภูคำ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 ต.ค. 63 คำสั่ง มมส. ที่ 2763/2563 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ผศ.พีระ พันลูกท้าว) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
15 ต.ค. 63ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 1) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 3) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds