Electronic Document System

รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
30 พ.ย. ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ( สำนักงานอธิการบดี)
1 พ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 พ.ย. แจ้งเวียนผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
27 ก.ย. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัมนาที่ยั่งยืน 66 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ก.ย. ทดสอบส่งหนังสือ (สำนักคอมพิวเตอร์)
11 ส.ค. ขอแจ้งผลกรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
9 ส.ค. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เรื่อง ประกาศช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
27 ก.ค. แจ้งเวียนประกาศการเสนอขอรับทุนสบับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Page Charge ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
26 ก.ค. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
25 ก.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
25 ก.ค. ขอขอบคุณ ( สำนักงานอธิการบดี)
20 ก.ค. ขอประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบสอบถาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
18 ก.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ก.ค. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและทำข้อตกลงจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds