รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 มิ.ย. แจ้งเวียน ประกาศผลค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 4/2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
12 พ.ค. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
11 พ.ค. ขอเเจ้้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
25 เม.ย. ขออนุมัติเข้าสำรวจก่อนเข้าโครงการ (ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
11 เม.ย. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 เม.ย. แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
14 มี.ค. ขอประกาศแจ้งงดให้บริการชั่วคราว วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2 มี.ค. ประกาศผลการพิจารณาการจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2565 (เพิ่มเติม) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 มี.ค. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลนานาชาติ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ก.พ. แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ล. (จำนวน 2 ฉบับ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
15 ก.พ. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
8 ก.พ. ส่งลิงค์ประชุมโครงการ Talent Mobility ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
7 ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 ก.พ. ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds