รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ม.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
24 ม.ค. ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
13 ม.ค. ขอแจ้งขยายเวลาการทำสัญญาการรับทุนฯ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
13 ม.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
12 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 28 มกราคม 2565 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
27 ธ.ค. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 ธ.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
16 ธ.ค. 64ขอแจ้งงดให้บริการวันที 17 ธันวาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 ธ.ค. 64ขอแจ้งงดให้บริการวันที 3 ธันวาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 พ.ย. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
26 พ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ -ร่าง- หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
26 พ.ย. 64ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
12 พ.ย. 64 ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยรายได้ 2565 ครั้งที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
10 พ.ย. 64งดรับเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี ปี 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 พ.ย. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 พ.ย. 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
29 ต.ค. 64 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย FF ประจำปีงบประมาณ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds