รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ส.ค. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 32) (อธิการบดี)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
11 ส.ค. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่น มมส. ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
11 ส.ค. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่น มมส. ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
30 ก.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
29 มิ.ย. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
24 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
31 พ.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ครั้งที่ 3 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
31 พ.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
28 พ.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
6 พ.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
23 เม.ย. ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ2564(เพิ่มเติม) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
9 เม.ย. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds