Electronic Document System

รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มี.ค. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 มี.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯและผลงานที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
11 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย 66 และหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
6 ม.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯและการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
5 ม.ค. ขอเชิญชวนบริจาคสิ่งของ ( สำนักงานอธิการบดี)
3 ม.ค. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
7 ธ.ค. 65 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯและการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
30 พ.ย. 65ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ( สำนักงานอธิการบดี)
1 พ.ย. 65 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 พ.ย. 65แจ้งเวียนผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds