รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มี.ค. แจ้งงดการให้บริการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 มี.ค. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนกัน (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ม.ค. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ธ.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
17 ธ.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
11 ธ.ค. 61เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
4 ธ.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 ต.ค. 61ขอเรียนเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
1 ต.ค. 61การขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
31 ส.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
31 ส.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
30 ส.ค. 61 เข้าร่วมงานไหว้ครูปี 2561 อาคารพล 06.00-12.00 น. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ส.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
22 ส.ค. 61 ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯและเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds