Electronic Document System

รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ก.พ. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 พ.ย. 59 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบตัิงานลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน)ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3/2559 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 พ.ย. 59แจ้งการงดให้บริการชั่วคราว (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
16 ก.ย. 59 ขอขยายเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ปี 59 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
8 ก.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
14 ก.ค. 59คำสั่งไปราชการ (สำนักบริการวิชาการ)
23 มิ.ย. 59 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การอ้างอิงบทความวิจัย การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds