รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พ.ย. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ต.ค. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2763/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ธีรพัฒน์ ชมภูคำ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 ต.ค. คำสั่ง มมส. ที่ 2763/2563 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ผศ.พีระ พันลูกท้าว) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
15 ต.ค. ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 1) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 3) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
28 ก.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน ตุลาคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
28 ก.ย. ขอส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกันเงินกู้ และประกาศเพดานเงินกู้ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ส.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติ2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ส.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2563 ครั้งที่ 7/63 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 ม.ค. 13 name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 ส.ค. ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Science and Technolgy ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
30 ก.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds