รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ส.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติ2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ส.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2563 ครั้งที่ 7/63 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 ม.ค. 13 name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 ส.ค. ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Science and Technolgy ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
30 ก.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
15 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( สำนักงานอธิการบดี)
15 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( สำนักงานอธิการบดี)
30 เม.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
10 เม.ย. ชี้แจงการพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน เมษายน 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 มี.ค. ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกัน ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
4 มี.ค. ขอส่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ว่าด้วยเงินกู้่สามัญ และเงินกู้พิเศษ ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
3 มี.ค. ขอแจ้งการกำหนดงวดชำระของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 ก.พ. ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง )
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds