รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ก.พ. ขอประกาศผลการพิจารณาทุนงบประมาณเงินรายได้ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
13 ก.พ. ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
6 ก.พ. ขอเชิญประชุม (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
31 ม.ค. ขอส่งประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
29 ธ.ค. 60ผลการสอบตำแหน่งนักวิจัย ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
26 ธ.ค. 60ขอเลื่อนการประชุม (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds