รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พ.ย. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
24 ต.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ทุกประเภท เดือนพฤศจิกายน 2562 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
18 ต.ค. ขอติดตามการแจ้งยืนยันสิทธิ์บุตรบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
18 ก.ย. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ก.ย. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
2 ก.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ทุกประเภท ปี 2562 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
22 ก.ค. ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการของคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 12 สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะหน่วยงาน (ผู้ยังไม่ผ่านการอบรมและผู้ที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน) (งานสารบรรณ กองกลาง)
16 พ.ค. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
19 มี.ค. แจ้งงดการให้บริการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 มี.ค. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนกัน (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ม.ค. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ธ.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
17 ธ.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
11 ธ.ค. 61เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds