รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ก.ค. คำสั่งไปราชการ (สำนักบริการวิชาการ)
23 มิ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การอ้างอิงบทความวิจัย การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
14 มิ.ย. ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2559 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
13 พ.ค. ขอแจ้งการติดต่อราชการระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค.2559 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
12 พ.ค. ขอแจ้งผลการตัดสินการประกวดออกแบบMASCOT (สำนักบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
12 พ.ค. มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8
10 พ.ค. มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
22 เม.ย. การจ่าหน้าซองไปรษณียภัณฑ์ (งานสารบรรณ/กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds