รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
30 เม.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
10 เม.ย. ชี้แจงการพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน เมษายน 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 มี.ค. ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกัน ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
4 มี.ค. ขอส่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ว่าด้วยเงินกู้่สามัญ และเงินกู้พิเศษ ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
3 มี.ค. ขอแจ้งการกำหนดงวดชำระของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 ก.พ. ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง )
29 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 ธ.ค. 62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
25 ธ.ค. 62 ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 พ.ย. 62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
18 ต.ค. 62ขอติดตามการแจ้งยืนยันสิทธิ์บุตรบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds