Electronic Document System

รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ธ.ค. ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 ธ.ค. ขอเชิิญประชุม ( กองกิจการนิสิต)
29 พ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
10 พ.ย. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
9 พ.ย. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
9 พ.ย. ขอแจ้งขยายเวลาการทำสัญญาการรับทุนฯ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
7 พ.ย. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
3 พ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
20 ต.ค. ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
26 ก.ย. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
14 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม MSU Research Lunch Talk EP.7 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
7 ก.ย. ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 22 กันยายน 2566 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
6 ก.ย. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชดิชูเกียรติ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8 ไฟล์แนบ 9
6 ก.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
4 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
4 ก.ย. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัยงบรายได้ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
21 ส.ค. ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 2567 รอบ 4 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 1 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds