th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
19 ก.ค. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (งานสารบรรณ กองกลาง)
24 พ.ค. ขอความอนุเคราะเผยแพร่ ( สำนักงานอธิการบดี)
5 พ.ค. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน (ว 95) ( กองบริการการศึกษา)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
23 ก.พ. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 พ.ย. 59 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบตัิงานลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน)ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3/2559 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

15:37:14 28/07/2017 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2017 © Electronic Document System, MSU 15:37 28/กรกฎาคม/2560