th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
24 พ.ค. ขอความอนุเคราะเผยแพร่ ( สำนักงานอธิการบดี)
5 พ.ค. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน (ว 95) ( กองบริการการศึกษา)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
23 ก.พ. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 พ.ย. 59 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบตัิงานลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน)ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3/2559 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 พ.ย. 59แจ้งการงดให้บริการชั่วคราว (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
16 ก.ย. 59 ขอขยายเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ปี 59 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
8 ก.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ (สำนักศึกษาทั่วไป)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

08:55:44 29/05/2017 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2017 © Electronic Document System, MSU 08:55 29/พฤษภาคม/2560