th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
6 ม.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)รอบที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
6 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5 ม.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้2564(รอบ2) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
29 ธ.ค. 63ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
28 ธ.ค. 63แนวปฏิบัติการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
24 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
18 ธ.ค. 63 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ (ครั้งที่ 11/2563) และค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
9 ธ.ค. 63ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
30 พ.ย. 63ประกาศกำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิก (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
12 พ.ย. 63ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ต.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2763/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ธีรพัฒน์ ชมภูคำ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 ต.ค. 63 คำสั่ง มมส. ที่ 2763/2563 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ผศ.พีระ พันลูกท้าว) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
15 ต.ค. 63ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 1) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 3) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

07:53:58 20/01/2021 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2020 © Electronic Document System, MSU 07:53 20/มกราคม/2564