th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
16 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 มิ.ย. แจ้งเวียน ประกาศผลค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 4/2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
12 พ.ค. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
11 พ.ค. ขอเเจ้้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
25 เม.ย. ขออนุมัติเข้าสำรวจก่อนเข้าโครงการ (ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
11 เม.ย. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 เม.ย. แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
14 มี.ค. ขอประกาศแจ้งงดให้บริการชั่วคราว วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2 มี.ค. ประกาศผลการพิจารณาการจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2565 (เพิ่มเติม) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 มี.ค. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลนานาชาติ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ก.พ. แจ้งเวียนประกาศ ก.บ.ล. (จำนวน 2 ฉบับ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
15 ก.พ. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
8 ก.พ. ส่งลิงค์ประชุมโครงการ Talent Mobility ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
7 ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 ก.พ. ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

21:40:24 02/07/2022 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2022 © Electronic Document System, MSU 21:40 2/กรกฎาคม/2565