th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
13 ส.ค. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 32) (อธิการบดี)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
11 ส.ค. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่น มมส. ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
11 ส.ค. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น อาจารย์ดีเด่น มมส. ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
30 ก.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
29 มิ.ย. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
24 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
31 พ.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ครั้งที่ 3 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
31 พ.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
28 พ.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
6 พ.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
23 เม.ย. ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ2564(เพิ่มเติม) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
9 เม.ย. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

18:45:37 20/09/2021 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2021 © Electronic Document System, MSU 18:45 20/กันยายน/2564