th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
25 ม.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
24 ม.ค. ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
13 ม.ค. ขอแจ้งขยายเวลาการทำสัญญาการรับทุนฯ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
13 ม.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
12 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 28 มกราคม 2565 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5 ม.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
27 ธ.ค. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 ธ.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
16 ธ.ค. 64ขอแจ้งงดให้บริการวันที 17 ธันวาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 ธ.ค. 64ขอแจ้งงดให้บริการวันที 3 ธันวาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 พ.ย. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
26 พ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ -ร่าง- หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
26 พ.ย. 64ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
12 พ.ย. 64 ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยรายได้ 2565 ครั้งที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
10 พ.ย. 64งดรับเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี ปี 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 พ.ย. 64 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2564 และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 พ.ย. 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
29 ต.ค. 64 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย FF ประจำปีงบประมาณ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

18:55:13 26/01/2022 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2021 © Electronic Document System, MSU 18:55 26/มกราคม/2565