th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
3 พ.ย. ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
19 ก.ย. ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
24 ส.ค. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ ผอ.โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม-มัธยม) (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
24 ส.ค. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
24 ส.ค. มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7
24 ส.ค. มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
19 ก.ค. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
18 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (งานสารบรรณ กองกลาง)
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

00:29:17 22/11/2017 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2017 © Electronic Document System, MSU 00:29 22/พฤศจิกายน/2560