ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์::Electronic Document System
th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน30 พ.ย. ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ( สำนักงานอธิการบดี)
1 พ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
1 พ.ย. แจ้งเวียนผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
27 ก.ย. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัมนาที่ยั่งยืน 66 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ก.ย. ทดสอบส่งหนังสือ (สำนักคอมพิวเตอร์)
11 ส.ค. ขอแจ้งผลกรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
9 ส.ค. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เรื่อง ประกาศช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
27 ก.ค. แจ้งเวียนประกาศการเสนอขอรับทุนสบับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Page Charge ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
26 ก.ค. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
25 ก.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
25 ก.ค. ขอขอบคุณ ( สำนักงานอธิการบดี)
20 ก.ค. ขอประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบสอบถาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
18 ก.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ก.ค. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและทำข้อตกลงจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน

ล็อกอิน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร
 Copyright 2022 © Electronic Document System, MSU 15:29 5/ธันวาคม/2565
พบปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบโปรดแจ้ง eds@msu.ac.th