th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
30 เม.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
10 เม.ย. ชี้แจงการพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน เมษายน 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 มี.ค. ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกัน ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
4 มี.ค. ขอส่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ว่าด้วยเงินกู้่สามัญ และเงินกู้พิเศษ ปี พ.ศ.2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
3 มี.ค. ขอแจ้งการกำหนดงวดชำระของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4 ก.พ. ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง )
29 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
26 ธ.ค. 62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
25 ธ.ค. 62 ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 พ.ย. 62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
18 ต.ค. 62ขอติดตามการแจ้งยืนยันสิทธิ์บุตรบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
18 ก.ย. 62 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ก.ย. 62 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

09:34:39 01/06/2020 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2020 © Electronic Document System, MSU 09:34 1/มิถุนายน/2563