th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
24 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
31 พ.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ครั้งที่ 3 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
31 พ.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
28 พ.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
6 พ.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
23 เม.ย. ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ2564(เพิ่มเติม) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
9 เม.ย. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8
29 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ทุกประเภทประจำปี 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
17 มี.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
16 มี.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน มีนาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
23 ก.พ. (ด่วนที่สุด) ตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ก.พ. ขอแจ้้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯและค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
10 ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลให้ผูัผ่านการคัดเลือกจ้างงาน มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)(รอบ4) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
8 ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)(รอบ4) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
28 ม.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยรอบ3ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

20:34:19 25/06/2021 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2021 © Electronic Document System, MSU 20:34 25/มิถุนายน/2564