ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์::Electronic Document System
th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน14 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม MSU Research Lunch Talk EP.7 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
7 ก.ย. ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 22 กันยายน 2566 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
6 ก.ย. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชดิชูเกียรติ 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8 ไฟล์แนบ 9
6 ก.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
4 ก.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
4 ก.ย. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัยงบรายได้ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
21 ส.ค. ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 2567 รอบ 4 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
21 ส.ค. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม research cafa ครั้งที่ 1 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
17 ส.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2567 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
8 ส.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
3 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
25 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
13 ก.ค. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมรายการ MSU Research Lunch Talk EP6 "บุลคากรสายสนับสนุนก้าวหน้าได้ด้วยงานวิจัย" ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 ก.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
19 มิ.ย. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปำิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการร่วมกับยุทะศาสตร์ของจังหวัด ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 มิ.ย. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมรายการ MSU Research Lunch Talk EP5 งานวิจัย Shopping ได้จริงหรือ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
6 มิ.ย. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานประจำปี 2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
6 มิ.ย. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิม์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5
2 มิ.ย. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( กองคลังและพัสดุ)
19 พ.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
2 พ.ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 พ.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสุ่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีค่า H-index 2566 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน

ล็อกอิน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร
 Copyright 2023 © Electronic Document System, MSU 18:01 24/กันยายน/2566
พบปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบโปรดแจ้ง eds@msu.ac.th