th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
19 ต.ค. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2763/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ธีรพัฒน์ ชมภูคำ) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
19 ต.ค. คำสั่ง มมส. ที่ 2763/2563 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ผศ.พีระ พันลูกท้าว) (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
15 ต.ค. ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 1) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 3) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
28 ก.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน ตุลาคม 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
28 ก.ย. ขอส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ค้ำประกันเงินกู้ และประกาศเพดานเงินกู้ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ส.ค. ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติ2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
19 ส.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2563 ครั้งที่ 7/63 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
1 ม.ค. 13 name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
5 ส.ค. ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Science and Technolgy ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
30 ก.ค. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
15 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( สำนักงานอธิการบดี)
15 ก.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง ( สำนักงานอธิการบดี)
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

16:25:06 20/10/2020 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2020 © Electronic Document System, MSU 16:25 20/ตุลาคม/2563